กำแพงมีหูประตูมีช่อง

posted on 19 May 2009 13:23 by my-sakura in Japanese

"กำแพงมีหูประตูมีช่อง" ในภาษาญี่ปุ่นจะมีสำนวนหนึ่งซึ่งแปลตรงตัวแล้วเหมือนกับภาษาไทยของเราเลย คือ

壁に耳あり、障子に目あり  かべにみみあり、しょうじにめあり ka be ni mi mi a ri, shou ji ni me a ri

壁 かべ  ka be   กำแพง

耳 みみ mi mi  หู

障子 しょうじ shou ji   ประตูกระดาษที่เปิด-ปิดโดยการเลื่อนไปมา (ประตูแบบญี่ปุ่น)

目 め me  ตา

จะเห็นได้ว่า 壁に耳あり、障子に目あり จะมีแนวคิดและความหมายเหมือนกับสำนวนไทยของเราเลยคือ "กำแพงมีหูประตูมีช่อง"

คิดว่าทั้งสำนวนไทยและญี่ปุ่น น่าจะมาจากสำนวนจีนที่ว่า 隔墙有耳 ge2 qiang2 you3 er3 ซึ่งแปลว่า "กำแพงมีหู" (แต่ไม่ทราบว่าตรงส่วน ประตูมีช่อง นั้นมาจากไหน)

 

Comment

Comment:

Tweet